SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ

 1. SỨ MỆNH CÔNG TY:
  1. TINH THẦN XANH, CUỘC SỐNG XANH.
  2. CUNG CẤP CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG NHỮNG NÔNG SẢN XANH, SẠCH VÀ TỐT CHO SỨC KHỎE.
  3. HƯỚNG TỚI PHƯƠNG THỨC CANH TÁC, SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN THÂN THIỆN, HÀI HÒA VỚI THIÊN NHIÊN.
  4. SẢN XUẤT KINH DOANH KHÔNG CHỈ VÌ TIỀN MÀ CÒN VÌ MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG, ẤM NO, HẠNH PHÚC.
  5. XÂY DỰNG MỘT TỔ CHỨC MÀ MỌI THÀNH VIÊN ĐỀU ĐƯỢC COI TRỌNG, LẮNG NGHE VÀ HƯỞNG THÀNH QUẢ LAO ĐỘNG DO MÌNH TẠO RA MỘT CÁCH CÔNG BẰNG.
  6. TRUYỀN BÁ TINH THẦN VÌ MỘT VIỆT NAM XANH, SẠCH, GIÀU MẠNH VÀ NHÂN ÁI.
  7. NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP VIỆT:
   • GIÚP CANH TÁC THÔNG MINH HƠN VÀ XANH HƠN.
   • GIÚP KẾT NỐI NGƯỜI NÔNG DÂN ĐẾN THỊ TRƯỜNG MỘT CÁCH NHANH NHẤT VÀ HIỆU QUẢ NHẤT.
   • GIÚP NGƯỜI TIÊU DÙNG TRUY XUẤT TOÀN BỘ DỮ LIỆU VỀ QUY TRÌNH CANH TÁC , CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI.
 2. GIÁ TRỊ CÔNG TY:
  1. TẦM NHÌN XA VÀ RỘNG.
  2. HỢP TÁC VÀ SẺ CHIA.
  3. CHÍNH TRỰC.
  4. KỶ LUẬT.
  5. CHĂM CHỈ.
  6. SÁNG TẠO.
  7. DŨNG CẢM.