Hành tây

Product Decription

Phần lớn cây thuộc chi Hành đều được gọi chung là hành tây. Tuy nhiên, trong thực tế thì nói chung từ hành tây được dùng để chỉ một loài cây có danh pháp hai phần là Allium cepa